fbpx

Just-iD Visitor

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่

Visitor Management System (VMS)

> ตัวอย่างแผนที่การใช้งาน <

Just-iD Check

ระบบตรวจจุด ออนไลน์

ONLINE PATROL SYSTEM

> ตัวอย่างแผนที่การใช้งาน <

Just-iD Air

โซลูชั่นเตือนภัยทางอากาศออนไลน์

AIR MONITORING PLATFORM

> ตัวอย่างแผนที่การใช้งาน <

Trust And Security

“เราให้บริการความมั่นใจ และเพิ่มความปลอดภัยให้ท่าน”

Just-iD Visitor

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่

Visitor Management System (VMS)

> ตัวอย่างแผนที่การใช้งาน <

Just-iD Check

ระบบตรวจจุด ออนไลน์

ONLINE PATROL SYSTEM

> ตัวอย่างแผนที่การใช้งาน <

Just-iD Air

โซลูชั่นเตือนภัยทางอากาศออนไลน์

Air monitoring platform

> ตัวอย่างแผนที่การใช้งาน <

Trust And Security

“เราให้บริการความมั่นใจ และเพิ่มความปลอดภัยให้ท่าน”

สั่งซื้อตอนนี้

ตรวจโปรโมชั่น และราคาที่ดีที่สุด

สั่งซื้อตอนนี้

ตรวจโปรโมชั่น
และราคาที่ดีที่สุด