fbpx

Just-iD CC Card

การบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่
โดยระบบบัตรวน

ฟังก์ชัน Just-iD CC Card

การบันทึกคนมาติดต่อพื้นที่โดยระบบบัตรวน

•   ระบบบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อโดยไม่ต้องใช้กระดาษ
•   บันทึกผู้มาติดต่อผ่านระบบ QR-Code
•   เสียบบัตรและกรอกข้อมูลได้ครบสมบูรณ์
•   แสดงข้อมูลขาเข้าก่อนออกจากพื้นที่่
•   คำนวณเวลาเข้า-ออกพื้นที่

“เพิ่มศักยภาพการบริหาร สร้างการบริการในมาตราฐานสากล”

การสร้าง QR-Code ในระบบหลังบ้าน

เว็บไซต์ https://app.just-id.com/

ปริ้น QR-Code มาติดบัตรผู้มาติดต่อ

เพื่อใช้งานการแลกบัตรวนแทนการใช้สลิป
ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ

ตัวอย่างการใช้งาน Just-iD CC Card

Example of using a Just-iD card

แสดงข้อมูลขาเข้าก่อนออกจากพื้นที่

ข้อมูลผู้มาติดต่อ ,เวลาเข้า-ออกพื้นที่ ,ภาพขาเข้า

สั่งซื้อตอนนี้

ตรวจโปรโมชั่น และราคาที่ดีที่สุด