fbpx

Just-iD Register

ระบบลงทะเบียนติดต่อพื้นที่
ล่วงหน้าด้วยตนเอง

ฟังก์ชัน Register

ระบบลงทะเบียนติดต่อพื้นที่ล่วงหน้าด้วยตนเองผ่านลิงค์

( โดยAdmin เป็นผู้ Generate ในระบบหลังบ้าน )
พร้อมระบบอนุมัติ เพื่อยืนยันการอนุญาตให้เข้าพื้นที่

“เพิ่มศักยภาพการบริหาร สร้างการบริการในมาตราฐานสากล”

การสร้างลิงก์สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าในระบบหลังบ้าน

เข้าสู่ระบบหลังบ้าน ผ่านเว็บไซต์ https://app.just-id.com/

ล็อกอินเข้าใช้งาน

https://app.just-id.com

โดยใช้ username และ password เข้าสู่ระบบ

 

  ตั้งค่าการลงทะเบียน

  Service > Visitor > Setting > Setting > pre.just-id.com

  • สถานที่
  • เบอร์โทร
  • ข้อมูลสถานที่
  • ลิงค์ตำแหน่ง GPS
  • โลโก้บริษัท
  • ระยะเวลาการใช้
  • ตัวเลือกการอนุมัติ

  ตั้งค่าการลงทะเบียน

  Service > Visitor > Setting > Setting > pre.just-id.com

  • ลิงค์สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้า

  ตัวอย่างการกรอกข้อมูลลงทะเบียนล่วงหน้า

  ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเองผ่าน Link

  ข้อมูลผู้ติดต่อที่ต้องการ

  • รูปถ่าย
  • ถ่ายภาพบัตรประชาชน
  • ปลายทาง
  • ชื่อ – นามสกุล
  • อีเมล
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ป้ายทะเบียนรถ
  • จังหวัดรถ
  • ประเภทรถ
  • ยี่ห้อรถ
  • สีรถ
  • อีเมลปลายทาง
  • ชื่อผู้ติดต่อ

  หลังจาก Generate pass card ระบบจะแสดงบัตร

  มีข้อมูล และQR-Code แสดงสำหรับแสกนเข้าพื้นที่
  โดยจะมีระบบการ Approval อนุญาตเข้าพื้นที่สามวิธี

  • Email
  • หน้าเครื่อง
  • ระบบหลังบ้าน

  ตัวอย่างการใช้งานบัตรลงทะเบียนล่วงหน้า

  กับเครื่อง Just-iD Visitor

  สแกน QR-Code กับ Just-iD Visitor

  ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า

   ตัวอย่างการแสดงข้อมูล
   หน้าเครื่อง Just-iD Visitor

   สั่งซื้อตอนนี้

   ตรวจโปรโมชั่น และราคาที่ดีที่สุด