fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ของบริษัท โกลบอล ซีเคียวริเทค จำกัด
ฉบับปรับปรุงเมื่อ พฤษภาคม 2563

บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้ ผู้เข้ามาติดต่อในสถานที่ของลูกค้าของเรา หรือบุคคลทั้งหลายซึ่งลูกค้าของเราเก็บหรือรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เนื่องมาจากการดำเนินการผ่านอุปกรณ์หรือระบบรักษาความปลอดภัยของเราได้แก่ Just-ID Visitor™, Just-ID Card Process™, Just-ID Member Process™, Just-ID Face Process™ , Just ID Check™, Just ID Database™

ต่อไปในนโยบายนี้คำว่า “ท่าน” หมายถึงบุคคลธรรมดาซึ่งเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คำว่า “เรา” “ของเรา” หมายถึง บริษัท โกลบอล ซีเคียวริเทค จำกัด คำว่า “ลูกค้า” หมายถึงลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนซึ่งซื้อสินค้าและรับบริการจากเรา

ความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดและประกาศใด ๆ ที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเรื่องใดโดยเฉพาะเมื่อเราเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้ท่านทราบเป็นอย่างดีว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและเพราะเหตุใด นโยบายนี้ถูกจัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล”) และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งสหภาพยุโรป General Data Protection Regulation (GDPR) ตลอดจนบทบัญญัติกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายเก็บข้อมูลทางเว็บไซต์ (คุ๊กกี้) ณ วันที่ดังระบุไว้ข้างต้นเราไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมทางเว็บไซต์ของเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือประสงค์จะใช้สิทธิของท่านโปรดติดต่อ ที่อีเมล [email protected] หรือโทรศัพท์ 02-040-1018

ความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เก็บจากท่านโดยตรง
  • โดยผ่านอุปกรณ์ Just ID Visitor™ ซึ่งเป็นอุปกรณ์อ่านข้อมูลจากบัตรของบุคคลที่เข้าและออกจากสถานที่ของลูกค้า
  • โดยผ่านระบบ Just-ID Member™     เมื่อท่านให้ข้อมูลแก่นายจ้างของท่านซึ่งเป็นลูกค้าของเรา ทั้งนี้เพื่อจัดให้เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิเข้าออกจากสถานที่ของลูกค้าเท่านั้น
  • โดยผ่านระบบ Just-ID Card™   เมื่อท่านสมัครโดยกรอกข้อมูลของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้สำหรับเข้าออกจุดตรวจซึ่งเป็นของหน่วยงานทางราชการหรือเป็นสถานที่ของลูกค้า หรือเพื่อให้ท่านใช้เข้าสู่ระบบในการสมัครใช้ประโยชน์ในร้านค้าของลูกค้า
 • โดยผ่านอุปกรณ์ Just id Check™

อุปกรณ์สำหรับให้พนักงานรักษาความปลอดภัยใช้ตรวจสอบความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ ภายในสถานที่ของลูกค้า หากพนักงานรักษาความปลอดภัยพบเหตุการณ์หรือการกระทำที่น่าสงสัยจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยอาจใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพการกระทำหรือสภาพแวดล้อมนั้นได้

 • โดยผ่านอุปกรณ์ Just ID Face™

อุปกรณ์ซึ่งมีการทำงานคล้ายกับกล้องวงจรปิด จับภาพใบหน้าของบุคคลซึ่งเข้าออกในสถานที่ของลูกค้าและใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า  แต่ไม่เก็บเสียงทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันอันตรายระงับอันตรายต่อสุขภาพ

เราไม่ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในบริเวณส่วนบุคคล

เราจัดให้มีป้ายในบริเวณดังกล่าวเพื่อแจ้งแก่บุคคลทั่วไปทราบว่ามีกล้องเสมือนวงจรปิดติดตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว

 • โดยได้ข้อมูลจากบุคคลภายนอก

ผ่านระบบ Just ID Database™ โดยลูกค้าอาจเป็นผู้แจ้งข้อมูลของท่านกับเรา ในกรณีดังกล่าวเราจะส่งอีเมลไปแจ้งเพื่อ (ก) ให้ท่านทราบและ (ข) ขอความยินยอมจากท่านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ภายใน 30 วัน ในบางกรณีเราอาจไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านหากเรามีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

ประเภทข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้

เราเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท เพื่อให้ท่านเข้าใจได้ง่ายเราจึงจัดกลุ่มประเภทข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้อย่างไรบ้าง โดยประเภทของข้อมูลที่เราประมวลผลมีดังนี้

ข้อมูลบุคคล

คำนำหน้าชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย รูปหน้า และเพศ

ข้อมูลการเข้าออกสถานที่

วันและเวลาเข้าออกสถานที่

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางอีเมลล์ และ หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลอุณหภูมิร่างกาย

อาการของโรคติดต่อ

ข้อมูลยานพาหนะ

หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ ประเภทของยานพาหนะ และ ภาพถ่ายยานพาหนะ

ข้อมูลการทำงาน

ความเชี่ยวชาญ บันทึกผลการทำงาน และบริษัทที่เคยทำงาน

ข้อมูลวงจรปิด

ภาพจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นบันทึกใบหน้า Just ID

ข้อมูลการจดจำใบหน้า

การจดจำใบหน้าผ่านระบบเสมือนกล้องวงจรปิด Just ID face records

เราไม่เก็บข้อมูลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

วัตถุประสงค์และฐานโดยชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราระบุประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ และ ฐานโดยชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างฐานโดยชอบด้วยกฎหมายมากกว่าหนึ่งฐานขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูล

ฐานโดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล

เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และลดอาชญากรรมและเหตุร้ายอื่น เพื่อปกป้องสถานที่และทรัพย์สินของลูกค้า ผู้อยู่อาศัยในสถานที่นั้น ตลอดจนของพนักงานและผู้มาติดต่อ

–        ข้อมูลบุคคล

–        ข้อมูลสำหรับติดต่อ

–        ข้อมูลยานพาหนะ

–        ข้อมูลการเข้าออกสถานที่

เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการปกป้องทรัพย์สินและความปลอดภัยของผู้อาศัยอยู่ในสถานที่ ลูกค้า พนักงานและผู้มาติดต่อ

เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้อาศัยอยู่ในสถานที่ ผู้มาติดต่อ และ ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และเพื่อเป็นป้องกันการเกิดอาชญากรรม

–        ข้อมูลบุคคล

–        ข้อมูลสำหรับติดต่อ

–        ข้อมูลยานพาหนะ

–        ข้อมูลการเข้าออกสถานที่

 

เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในการรักษาความปลอดภัยของลูกค้าและผู้อยู่อาศัยในสถานที่ดังกล่าว

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย ในการป้องกันและตรวจสอบ ดำเนินคดีอาญา

–        ข้อมูลบุคคล

–        ข้อมูลสำหรับติดต่อ

–        CCTV data

–        ข้อมูลยานพาหนะ

–        ข้อมูลการเข้าออกสถานที่

– การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้บังคับใช้กฎหมายร้องขอ

–  เป็นการจำเป็นโดยชอบด้วยกฎหมายในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมและช่วยสืบหาการกระทำความผิดอาญา

เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารงานปนะจำวันรวมถึงให้ความเชื่อมั่นในสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า และผู้อยู่อาศัยในสถานที่

–        ข้อมูลบุคคล

–        ข้อมูลสำหรับติดต่อ

–        CCTV data

–        ข้อมูลการเข้าออกสถานที่

เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้าและผู้อยู่อาศัยในสถานที่ ในการบริหารจัดการธุรกิจและสร้างความมั่นใจต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาติดต่อ

เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้อาศัยในสถานที่ ผู้มาติดต่อ และ พนักงาน

–        ข้อมูลอุณหภูมิร่างกาย

–        ข้อมูลการเข้าออกสถานที่

–        ข้อมูลบุคคล

–        ข้อมูลสำหรับติดต่อ

 

– ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือ

– เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของลูค้า ผู้อยู่อาศัยในสถานที่ และเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจในเรื่องสุขอนามัยแก่พนักงาน ผู้อยู่อาศัย และผู้มาติดต่อ

เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้อาศัยในสถานที่ ผู้มาติดต่อ และ พนักงาน

–        ข้อมูลการทำงาน

–        ข้อมูลบุคคล

– ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือ

– เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของลูค้า ผู้อยู่อาศัยในสถานที่ และเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจในเรื่องสุขอนามัยแก่พนักงาน ผู้อยู่อาศัย และผู้มาติดต่อ

เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้อาศัยในสถานที่ ผู้มาติดต่อ และ พนักงาน

–        ข้อมูลการจดจำใบหน้า

 

–  ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล หรือ

–  กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่อาจให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เราจะใช้ฐานในการประมวลผลข้อมูลคือการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ผู้มาติดต่อ และผู้อยู่อาศัย

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ กล่าวคือเมื่อเรามีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลดังกล่าวตามข้อ 5 (วัตถุประสงค์และฐานโดยชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน)

เราขอให้ความมั่นใจว่าเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเท่านั้นจึงจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณีให้กับบุคคลต่อไปนี้ เพียงเท่าที่สามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมายนั้น ๆ

 • บุคคลใดก็ตามซึ่งขอให้เราเปิดเผยข้อมูลโดยมีคำสั่งศาลที่มีอำนาจ หรือจากคำสั่งของราชการ หรือ หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ เจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือ หน่วยงานใดของรัฐในลักษณะเดียวกัน
 • ที่ปรึกษาทางวิชาชีพหรือทนายความ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะอย่างเช่น ข้อมูลการเข้าออกสถานที่ อาจถูกนำไปประมวลโดยนำไปรวบรวมกับข้อมูลอื่นโดยทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และจัดทำสถิติเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 (วัตถุประสงค์และฐานโดยชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ) และ ข้อ 6 (เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง) เท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อ เราจะแจ้งให้ท่านทราบพร้อมกับอธิบายฐานโดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว

โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ หรือขอรับความยินยอมจากท่าน ตามที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้นและเท่าที่สามารถกระทำได้ตามที่กฎหมายกำหนด

  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

  เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคของเราที่เหมาะสมเพื่อเก็บรักษาข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยเราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคของเราที่เหมาะสมเพื่อเก็บรักษาข้อมูลของท่านให้ปลอดภัย
  เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะบุคคลที่มีสิทธิเท่านั้นโดยบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลนั้นด้วย
  เราไม่โอนข้อมูลของท่านข้ามประเทศ

  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี เพียงเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ชี้แจงข้างต้น และตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อพ้นระยะเวลา 10 ปี เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทิ้งอย่างถาวร

  ในบางกรณีที่เราอาจใช้วิธีการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ เพื่อประโยชน์ในทางสถิติกรณีเช่นนี้เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวตลอดไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

  สิทธิตามกฎหมายของท่าน

  ท่านมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้

  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน – ท่านมีสิทธิสอบถามว่าเราได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของท่านหรือไม่ หากใช่ท่านมีสิทธิขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน – ท่านมีสิทธิขอให้เราทำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และหากเราได้เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเราจะดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลเท่าที่เป็นไปได้เพื่อแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบข้อมูลที่ได้มีการแก้ไขแล้ว
  • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน – ท่านมีสิทธิของให้เราระงับการใช้ข้อมูลของท่านในบางกรณี เช่น ท่านโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและท่านขอให้ระงับการใช้ข้อมูลดังกล่าว หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปท่านอาจขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนนั้นได้
  • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด – ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของเราหาก (ก) เราประมวลข้อมูลส่วนบุคคลขอท่านโดยฐาน ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ (ข) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรงหรือ เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์หรือสถิติ เว้นแต่เรามีสาเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา
  • สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน – ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณีที่เราสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ หรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยอุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่เราไม่สามารถกระทำได้โดยสภาพทางเทคนิคหรือเรามีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน
  • สิทธิในการถอนความยินยอม – หากท่านให้ความยินยอมของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเราเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่เรากำหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้ การถอนความยินยอมในภายหลังของท่านไม่กระทบการประมวลผลโดยชอบด้วยกฎหมายของเราก่อนหน้านี้
  • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน – ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากเราไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลนั้นต่อไป

  ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอเข้าถึงข้อมูลของท่านหรือใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน อย่างไรก็ตามเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหากท่านทำคำขอซ้ำ ๆ หรือมากเกินไป หรือเราอาจปฏิเสธดำเนินการตามคำขอของท่านในกรณีดังกล่าว

  เราอาจต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมบางประการจากท่านเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและสิทธิของท่านในการเข้าถึงหรือใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยไม่ให้ข้อมูลถูกเปิดเผยแก่บุคลผู้ไม่มีสิทธิ เราอาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการให้ท่านอย่างรวดเร็ว

  โดยปกติเราจะติดต่อกลับไปยังท่านภายในเวลา 30 วันนับแต่ได้รับคำขอและอาจใช้เวลานานกว่านั้นในบางกรณีหากคำขอของท่านมีความซับซ้อนหรือมีหลายคำขอ ในกรณีเช่นนี้เราจะแจ้งให้ท่านทราบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

  ความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดและประกาศใด ๆ ที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเรื่องใดโดยเฉพาะเมื่อเราเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้ท่านทราบเป็นอย่างดีว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและเพราะเหตุใด นโยบายนี้ถูกจัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล”) และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งสหภาพยุโรป General Data Protection Regulation (GDPR) ตลอดจนบทบัญญัติกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  นโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายเก็บข้อมูลทางเว็บไซต์ (คุ๊กกี้) ณ วันที่ดังระบุไว้ข้างต้นเราไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมทางเว็บไซต์ของเรา

  หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือประสงค์จะใช้สิทธิของท่านโปรดติดต่อ ที่อีเมล [email protected] หรือโทรศัพท์ 02-040-1018

  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

  บริษัท โกลบอล ซีเคียวริเทค จำกัด

  • 2521/68 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  • Office : 02-0401018
  • Sale : 080-5571991
  • Support : 061-7136111
  • E-Mail : [email protected]
  • www.global-tech.me
  • facebook : globaltechth